Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 90 - Wrocław, 06.05.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

1540 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2006 r. .

8271

UCHWAŁA RADY POWIATU:

1541 -

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

8272

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1542 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu projektowanej obwodnicy miasta Trzebnica łączącej drogę krajową nr 5 z drogą krajową nr 15 oraz terenów przyległych w rejonie wsi Nowego Dworu i wsi Księginice .

8242

1543 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek, zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Wrocław

8283

1544 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych szkołach, w placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto .

8287

1545 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu podległych Gminie Wąsosz na rok 2006 - określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia, a także dodatku mieszkaniowego

8295

1546 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Wąsosz oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi .

8301

1547 -

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/153/2005 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych

8301

1548 -

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania i odprowadzania ścieków

8302

1549 -

Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/138/2004 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Pieszyc .

8310

1550 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Jeleniej Górze

8310

1551 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny wyrobów medycznych oraz ich przeznaczenia i standardu

8315

1552 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Trzebnica, ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń: wysokości dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

8316

1553 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr II/15/99 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Ścinawce Średniej, ul. W. Sikorskiego 34

8319

1554 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej .

8319

1555 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie programu pomocy w ramach wyłączeń grupowych dla małych i średnich przedsiębiorstw na wspieranie nowych inwestycji na terenie parków przemysłowych, parków technologicznych oraz specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie Wrocławia .

8320

1556 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu "Senior" oraz Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym - ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin

8328

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

1557 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku Miasta i Gminy Prochowice

8329

UCHWAŁY RAD GMIN:

1558 -

Rady Gminy w Mietkowie z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Maniów Wielki

8335

1559 -

Rady Gminy w Mietkowie z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Milin

8348

1560 -

Rady Gminy w Mietkowie z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piława .

8365

1561 -

Rady Gminy w Mietkowie z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ujów .

8376

1562 -

Rady Gminy w Mietkowie z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawrzeńczyce .

8387

1563 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia ilości punktów sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) .

8399

1564 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Długołęka na lata 2006- -2010

8399

1565 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/407/2002 Rady Gminy Długołęka z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

8402

1566 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

8404

1567 -

Rady Gminy w Grębocicach z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębocicach do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie Gminy Grębocice .

8407

1568 -

Rady Gminy w Grębocicach z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębocice

8407

1569 -

Rady Gminy w Grębocicach z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grębocice

8714

1570 -

Rady Gminy Niechlów z dnia 30 marca 2006 r w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Niechlów w roku 2006

8715

1571 -

Rady Gminy Niechlów z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Niechlów

8421

1572 -

Rady Gminy Żukowice z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żukowice

8421

1573 -

Rady Gminy Rudna z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy i jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych .

8727

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 44,65 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 23,94 zł

liczba wejść: 2181

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP