Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 116 - Wrocław, 14.06.2006 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1902 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Jeleniej Góry

11591

1903 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym nr 33

11593

1904 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ul. Bema, ul. M. Skłodowskiej-Curie, ul. 1 Maja oraz terenami PKP i ZOZ

11626

1905 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w kwartale ulic: Zgorzelecka - Łokietka - Mazowiecka - Orla - pl. Piastowski w Bolesławcu

11632

1906 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu

11647

1907 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

11657

1908 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wieloletniego programu zagospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kowary na lata 2006-2010

11673

1909 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie udzielania z budżetu miasta Kowary dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

11681

1910 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kąty Wrocławskie

11685

1911 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mokronosie Górnym

11687

1912 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Nowej Wsi Kąckiej

11689

UCHWAŁY RAD GMIN:

1913 -

Rady Gminy Oława z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Oława

11691

1914 -

Rady Gminy Oława z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXXI/394/2006 Rady Gminy Oława z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Oława

11692

1915 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka dróg krajowych nr 5 i nr 8 położonego w północnej części obrębu Bielany Wrocławskie

11693

1916 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami Malinową, Ogrodową i Agrestową we wsi Bielany Wrocławskie

11697

1917 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-środkowej części Regionalnej Strefy Rozwoju Przedsiębiorczości "Węzeł Bielański" w obrębie Bielany Wrocławskie

11704

1918 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Motylkowej w północnej części wsi Wysoka

11714

1919 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobierzyce

11722

1920 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z pozbywaniem się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

11727

1921 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej

11728

1922 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

11728

1923 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych

11734

1924 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mysłakowice

11748

1925 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 306/XL/2005 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 17 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

11748

1926 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 252/06 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Zgorzelec

11749

1927 -

Rady Gminy Rudna z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i okresowe będących w zakresie zadań własnych

11749

1928 -

Rady Gminy Rudna z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie warunków odpłatności za posiłki

11750

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 45,85 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 24,89 zł

liczba wejść: 2093

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP