Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 242 - Wrocław, 20.11.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

3580 -

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 24 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego .

21554

3581 -

Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/626/2006 z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatu kłodzkiego i jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

21555

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3582 -

Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu pętli autobusowej w Kamionkach .

21555

3583 -

Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Szpitala

21564

3584 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 20 września 2006 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2007 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda

21572

3585 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Chocianów miejsc sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych

21572

3586 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 września 2006 r. w sprawie usług - opiekuńczych - w formie pomocy sąsiedzkiej świadczonej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za te usługi. .

21573

3587 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności Gminy Jelcz-Laskowice i udzielania innych ulg w spłacaniu należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych

21574

3588 -

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Niemcza lub jej jednostkom organizacyjnym .

21576

3589 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/274/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy .

21578

3590 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Górze - obszar planistyczny Zabobrze III - rejon ulic: Jana Pawła II i Legnicka

21579

3591 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej w rejonie ulicy Grunwaldzkiej

21587

3592 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej obwodnicy osiedla Maciejowa w Jeleniej Górze, w śladzie drogi krajowej nr 3

21598

3593 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 12 października 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Wojcieszów

21614

3594 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 17 października 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Strzegomiu .

21615

3595 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 17 października 2006 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego

21616

3596 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 17 października 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom .

21620

3597 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/294/2006 z dnia 17 marca 2006 r. dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jelcz-Laskowice. .

21620

3598 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 października 2006 r. w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w mieście Chojnowie

21621

3599 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 października 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją .

21623

3600 -

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji organów gminy z mieszkańcami Gminy Lubawka .

21631

3601 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/296/05 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Polkowice

21632

3602 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości

21633

3603 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia na 2007 r. limitu wydawania nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką .

21642

3604 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Świdnicy

21642

3605 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy określonych dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojcieszów .

21645

3606 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

21645

3607 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 27 października 2006 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie gminy Góra

21650

3608 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/5/05 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szczawno Zdrój

21651

3609 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 października 2006 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców na wspieranie nowych inwestycji w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Wałbrzych .

21652

3610 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas organizowanego przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury na terenie Rynku: IV Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego w dniach od 6 grudnia 2006 r. do 21 grudnia 2006 r.

21661

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

3611 -

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta i Gminy Wleń oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

21661

3612 -

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmian w uchwale nr 146/XXVIII/05 Rady Miasta i Gminy Wleń w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wleń .

21663

UCHWAŁY RAD GMIN:

3613 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 546 położonej we wsi Jugowa .

21663

3614 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 21 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obszarze wsi Walim, gmina Walim .

21667

3615 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 20 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica

21673

3616 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 20 października 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/121/04 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno--wychowawcze .

21676

3617 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi powiatowej nr 2910 D w miejscowości Bystrzyca Dolna. .

21677

3618 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 24 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach

21677

3619 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 25 października 2006 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości

21678

3620 -

Rady Gminy Chojnów z dnia 26 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chojnów .

21690

3621 -

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Miłkowice dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku

21690

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU:

3622 -

Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 24 października 2006 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego

21711

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJE:

3623 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Fortum DZT Service Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach

21712

3624 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie

21713

INFORMACJA:

3625 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu

21719

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 45,99 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 25,86 zł

liczba wejść: 2328

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP