Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 120 - Wrocław, 21.06.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

1941 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Zespołu Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

12167

1942 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala im. J. Babińskiego we Wrocławiu

12169

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1943 -

Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Bolesławieckiego
z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

12171

1944 -

Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 25 maja 2006 r. o zmianie uchwały Rady Powiatu Bolesławieckiego nr X/69/99 z dnia
28 października 1999 r. w sprawie zasad nabywania i gospodarowania mieniem Powiatu Bolesławieckiego

12174

1945 -

Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 25 maja 2006 r. o zmianie uchwały nr XIX/68/2004 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia
8 listopada 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bolesławieckiego

12177

1946 -

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/102/2003 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaniu

12179

1947 -

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/173/2004 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia
25 listopada 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubańskiego

12179

1948 -

Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

12180

1949 -

Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/305/2005 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia
29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia w 2006 r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Głogowski

12181

1950 -

Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/154/2004 Rady Powiatu z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oławski finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

12182

1951 -

Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Oławskiego

12183

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1952 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

12183

1953 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego położonego we wsi Biała Woda

12192

1954 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

12199

1955 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Żarów

12199

1956 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu miasta Legnicy dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku

12200

1957 -

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XLIV/261/02 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Mieroszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

12212

1958 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 31 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

12216

1959 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz określenia organów właściwych w tych sprawach

12216

UCHWAŁY RAD GMIN:

1960 -

Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zagrodno

12218

1961 -

Rady Gminy Sulików z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulików

12225

1962 -

Rady Gminy Malczyce z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, szkoły filialnej i gimnazjum

12229

1963 -

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zasad
i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowane przy zabytkach, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań

12231

1964 -

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Stara Kamienica z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych

12236

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU:

1965 -

Zarządu Powiatu w Miliczu z dnia 31 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin otwarcia aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Milickiego

12238

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

1966 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetycznego "Energetyka - Rokita" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Brzegu Dolnym

12239

OGŁOSZENIE:

1967 -

Starosty Strzelińskiego z dnia 22 maja 2006 r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków w celu uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Strzelinie

12243

LISTA BIEGŁYCH:

1968 -

Lista biegłych - psychiatrów i psychologów ustanowionych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy

12243

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 24,40 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,18 zł

liczba wejść: 2108

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP