Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 180 - Wrocław, 29.08.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

2763 -

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie nr 03/2006 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Starym Wołowie, powiat Wołów w województwie dolnośląskim

19318

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

2764 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przekształcenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu

19319

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2765 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych

19320

2766 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie statutu Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

19327

2767 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie podziału Wrocławia na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia

19328

2768 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania na terenie Wrocławia

19329

2769 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty niektórych należności pieniężnych przypadających Gminie Gryfów Śląski lub jej jednostkom organizacyjnym

19336

2770 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta i Gminy w Międzyborzu

19337

2771 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczenia i kontroli

19338

UCHWAŁY RAD GMIN:

2772 -

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Chojnów lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

19342

2773 -

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/267/2006 Rady Gminy w Chojnowie z dnia 27 lutego 2006 r. dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnów

19343

2774 -

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy Chojnów dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych

19344

2775 -

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości płynnych

19354

2776 -

Rady Gminy Mściwojów z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie

19354

2777 -

Rady Gminy Mściwojów z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie gminy Mściwojów

19357

2778 -

Rady Gminy Miłkowice z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miłkowice

19357

2779 -

Rady Gminy Mściwojów z dnia 23 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Urzędu Gminy Mściwojów

19367

2780 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Siechnicach

19368

2781 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Święta Katarzyna na stałe obwody głosowania

19370

2782 -

Rady Gminy Złotoryja z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie Statutu Urzędu Gminy Złotoryja

19371

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 17,70 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 11,16 zł

liczba wejść: 2242

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP