Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 246 - Wrocław, 24.11.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

3655 -

Rady Powiatu w Legnicy z dnia 20 października 2006 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami powiatu legnickiego na lata 2006-2010" .

21828

3656 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 października 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, publicznych będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wałbrzyskiego i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dotowanych przez Powiat Wałbrzyski .

21863

3657 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/74/04 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów .

21873

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3658 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 września 2006 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2007 r. nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze Miasta Szklarska Poręba .

21878

3659 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 października 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski

21878

3660 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Beskidzkiej - Sosnowej - Orkana w Wałbrzychu .

21886

3661 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wzgórza Krzywoustego w Jeleniej Górze .

21910

3662 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 października 2006 r. zmieniająca uchwałę nr IV/25/02 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świebodzice

21928

3663 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

21929

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH I GMIN:

3664 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 20 października 2006 r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej .

21930

3665 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 20 października 2006 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin .

21931

UCHWAŁY RAD GMIN:

3666 -

Rady Gminy Krośnice z dnia 27 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 112/4 i 112/5 położonych w miejscowości Suliradzice .

21932

3667 -

Rady Gminy Oława z dnia 27 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

21937

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

3668 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzibą w Warszawie Zespół Energetyki Cieplnej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Obszar ZEC "Zachód" z siedzibą w Biedrusku .

21940

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 32,68 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 18,87 zł

liczba wejść: 1966

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP