Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 257 - Wrocław, 07.12.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

3820 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu .

22941

3821 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu oraz wskazania organów uprawnionych do umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Województwa Dolnośląskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także do udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności .

22941

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

3822 -

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 27 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie należności, a także organów do tego uprawnionych

22944

3823 -

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie powiatu milickiego .

22945

3824 -

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów

22946

3925 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

22946

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3826 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Białych Goździków

22952

3827 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 23 października 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ścinawa .

22959

3828 -

Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 25 października 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki Zdrój .

22967

3829 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia na rok 2007 Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Międzybórz .

22974

UCHWAŁY RAD GMIN:

3830 -

Rady Gminy Chojnów z dnia 22 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod modernizację odcinka linii kolejowej E-30 obrębu Osetnica i Konradówka oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej terenów położonych po obu stronach torów w obrębach Krzywa i Okmiany, gmina Chojnów .

22977

3831 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 września 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce, oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze .

23010

3832 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 25 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Podgórzyn z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych .

23015

3833 -

Rady Gminy Kotla z dnia 26 października 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kotla

23017

3834 -

Rady Gminy Sulików z dnia 27 października 2006 r. w sprawie ustalenia na 2007 r. regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików .

23020

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

3835 -

zawarte w dniu 1 września 2006 r. pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Długołęka w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Długołęka i miasta Wrocław w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Wrocławia i Gminy Długołęka w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

23025

ANEKSY:

3836 -

z dnia 1 września 2006 r. do porozumienia zawartego w dniu 25 października 2004 r. pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Miękinia w sprawie powierzenia Miastu do wykonywania w ramach komunikacji miejskiej przewozu osób na liniach łączących Wrocław z niektórymi miejscowościami Gminy

23029

3837 -

z dnia 1 września 2006 r. do porozumienia zawartego w dniu 25 października 2004 r. pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Wisznia Mała w sprawie powierzenia Miastu do wykonywania w ramach komunikacji miejskiej przewozu osób na liniach łączących Wrocław z niektórymi miejscowościami Gminy .

23033

3838 -

z dnia 1 września 2006 r. do porozumienia zawartego w dniu 25 października 2004 r. pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Kobierzyce w sprawie powierzenia Miastu do wykonywania w ramach komunikacji miejskiej przewozu osób na liniach łączących Wrocław z niektórymi miejscowościami Gminy .

23036

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 28,33 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,63 zł

liczba wejść: 2058

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP