Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 186 - Wrocław, 06.09.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2813 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

20154

2814 -

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Lubińskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

20155

2815 -

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Lubińskiego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne powiatu niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

20158

2816 -

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Lubinie w sprawie podziału Powiatu Lubińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu

20176

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2817 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jelcz-Laskowice

20177

2818 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zmiany w podziale Miasta i Gminy Wołów na stałe obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Wołowie, Rady Powiatu Wołowskiego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

20184

2819 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/481/02 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Wołów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

20184

2820 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta i Gminy Wołów odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Wołowie, Rady Powiatu Wołowskiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz bezpośredniego wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Wołów w 2006 r.

20185

UCHWAŁA RADY GMINY:

2821 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych

20186

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

2822 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany tekstu statutu Związku Międzygminnego "Unia Gmin Śląskich" z siedzibą w Bolkowie

20188

DECYZJA:

2823 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Energetyki Cieplnej w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

20189

INFORMACJA:

2824 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy Fortum DZT Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu

20190

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 13,85 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 9,17 zł

liczba wejść: 2089

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP