Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 93 - Wrocław, 15.05.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

1598 -

Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat polkowicki dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w roku 2006 .

8901

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1599 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ulicy Sikorskiego" w Świdnicy dla działki nr 1/4 i części dz. 1/14 AM 3, obręb 1, położonych przy ul. Sikorskiego

8905

1600 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla rejonu Kraszowic i ul. Śląskiej .

8911

1601 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania ulg należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa .

8921

1602 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/68/03 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Bielawa .

8922

1603 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta Bielawy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

8923

1604 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Tymczasowego Statutu Uzdrowiska Polanica Zdrój

8924

1605 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miejskiej Złotoryja oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

8940

1606 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie ustalenia, na rok 2006, regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie miasta i gminy Gryfów Śląski dodatków za wynagrodzenia .

8941

1607 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy Gryfów Śląski w 2006 r. .

8946

1608 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok 2006

8947

1609 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta i gminy Sobótka .

8953

1610 -

Rady Miejskiej Gminy Wałbrzych z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych

8956

1611 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miejskiej Zawidów oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

8961

1612 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

8963

UCHWAŁY RAD GMIN:

1613 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Długołęka

8972

1614 -

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego .

8976

1615 -

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie obowiązywania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gaworzyce .

8977

1616 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego .

8981

1617 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie "Przyjęcia regulaminu dodatków do wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych podległych gminie Kostomłoty"

8986

1618 -

Rady Gminy Czernica z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków .

8991

1619 -

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pielgrzymce do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie gminy Pielgrzymka .

8997

1620 -

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom .

8997

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

1621 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie wyrejestrowania związku gmin Komunikacyjny Związek Komunalny z siedzibą w Świdnicy .

8998

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

WE WROCŁAWIU:

1622 -

z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie gminy Legnickie Pole na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu .

8998

1623 -

z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu gminy Międzybórz .

8999

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 29,48 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,43 zł

liczba wejść: 2255

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP