Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 131 - Wrocław, 28.06.2006 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2049 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Piotrowice, gmina Strzelin .

13479

2050 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca dotyczącego powiększenia terenu eksploatacji złoża "Maria III" .

13495

2051 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca dotyczącego projektowanego cmentarza komunalnego

13498

2052 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 707/LI/2002 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie podziału miasta Jeleniej Góry na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym .

13502

2053 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 329/XXVII/2000 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie podziału miasta Jelenia Góra na stałe obwody głosowania

13503

2054 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Jeleniej Górze w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w 2006 r. .

13503

2055 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia Tymczasowego Statutu Uzdrowiska

13504

2056 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/411/05 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 sierpnia 2005 r. .

13538

2057 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie przyznania zwolnienia z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów szkół oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin tych zajęć dla zastępców dyrektorów szkół i dyrektora przedszkola na rok szkolny 2006/2007 oraz 2007/2008

13545

2058 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Dzierżoniów

13545

2059 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków .

13546

2060 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie stałych obwodów głosowania

13561

2061 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie okręgów wyborczych

13563

2062 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie odrębnych obwodów głosowania

13564

2063 -

Rady Miasta Lubań z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/202/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Lubań .

13564

2064 -

Rady Miasta Lubań z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/54/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

13566

2065 -

Rady Miasta Lubań z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmian w statucie Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu

13566

2066 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

13567

2067 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej oznaczonej na mapie ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi 707/9, 707/10, 707/11 obręb Fabryczna położonej w rejonie ul. A. Mickiewicza w Bielawie

13567

2068 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Bielawa za osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Bielawy

13570

2069 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/326/05 w sprawie Programu Pomocy Publicznej w ramach zasady De Minimis

13573

2070 -

Rady Miejskie Bielawy z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia od opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za zgłoszenie dotyczące zmiany wpisu .

13573

2071 -

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/208/06 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dodatków do wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Bolków .

13574

2072 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 31 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborców Rady Miejskiej w Jaworze

13574

2073 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w formie inkasa, ustalenia inkasentów dla poboru tych podatków i ich wynagrodzenia

13577

2074 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Ołtaszyn

13577

2075 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Wojszyce

13591

UCHWAŁY RAD GMIN:

2076 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeżów Sudecki

13604

2077 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Jeżów Sudecki .

13606

2078 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w 2006 r. .

13610

2079 -

Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy i jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

13611

2080 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 31 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy nr XXXVII/220/2006 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeżów Sudecki .

13613

2081 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli .

13614

2082 -

Rady Gminy Głogów z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany statutu gminy .

13620

2083 -

Rady Gminy Głogów z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

13620

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 44,31 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 22,35 zł

liczba wejść: 2404

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP