Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 189 - Wrocław, 11.09.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIE:

2831 -

Burmistrza Wąsosza z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie ograniczeń w korzystaniu z wody pochodzącej z wodociągów będących własnością gminy Wąsosz

20573

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2832 -

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/214/02 z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Powiatu, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

20573

2833 -

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekształcenia Szpitala Powiatowego im. W. Oczki w Strzelinie

20574

2834 -

Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic w granicach administracyjnych miasta Złotoryi

20574

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2835 -

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

20575

2836 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

20576

2837 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osady Zielonka

20580

2838 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin

20592

2839 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kopalni w osadzie Zielonka (obręb Stary Węgliniec)

20600

2840 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy Zdroju dla działki nr 135 (AM - 6), obręb Pstrążna

20605

2841 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie zmiany statutu miasta Szklarska Poręba

20609

2842 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Szklarskiej Porębie

20610

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

2843 -

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bogatyni im. "Polskich Noblistów"

20611

2844 -

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/339/2002 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20 czerwca 2002 r. dotyczącej podziału Miasta i Gminy Bogatynia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybranych w każdym okręgu wyborczym

20612

2845 -

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/340/2002 r. Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20 czerwca 2002 r. dotyczącej podziału Miasta i Gminy Bogatynia na stałe obwody głosowania

20612

2846 -

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce i w Szpitalu Gminnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatów i sejmików województw w 2006 r.

20613

2847 -

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie poboru opłaty targowej

20614

2848 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

20614

UCHWAŁY RAD GMIN:

2849 -

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędu Gminy Nowa Ruda

20621

2850 -

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kamienna Góra oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

20622

2851 -

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie statutu Urzędu Gminy Kamienna Góra

20624

2852 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Jerzmanowa

20624

2853 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz zasad udzielania zapomogi

20625

2854 -

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z pozbywaniem się zebranych odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

20626

2855 -

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Radwanicach

20626

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

2856 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 września 2006 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

20627

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 18,19 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 11,41 zł

liczba wejść: 1964

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP