Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 276 - Wrocław, 21.12.2006 r.

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

4184 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/284/2006 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia na 2006 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w powiecie zgorzeleckim .

23829

4185 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat zgorzelecki

23830

4186 -

Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/219/05 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy "Karta Nauczyciela" oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołowski

23832

4187 -

Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/05 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania .

23833

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4188 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 września 2006 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu .

23835

4189 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/502/02 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Szklarska Poręba

23835

4190 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

23836

4191 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wrocław .

23837

4192 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 26 października 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/75/99 rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu .

23839

4193 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 26 października 2006 r. w sprawie statutu Urzędu Miasta Jedlina Zdrój

23839

4194 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 26 października 2006 r. w sprawie statutu Miasta Jedlina Zdrój .

23841

4195 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Górzec .

23854

4196 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pęcz-Mikoszów - strefa aktywności ekonomicznej

23873

4197 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XLIX/538/06 z dnia 30 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Miasta Szklarska Poręba oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

23885

4198 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 października 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Gminnego Funduszu Stypendialnego .

23885

4199 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 października 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Milicz .

23886

4200 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 października 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .

23891

UCHWAŁY RAD GMIN:

4201 -

Rady Gminy Kłodzko z dnia 20 września 2006 r. w sprawie zasad zbywania nieruchomości na terenach objętych powodzią z sierpnia 2006 roku

23891

4202 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Srebrnej Górze

23892

4203 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 26 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Mysłakowice .

23894

4204 -

Rady Gminy Rudna z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

23895

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 23,99 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,39 zł

liczba wejść: 2191

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP