Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 95 - Wrocław, 17.05.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1628 -

Rady Powiatu w Legnicy z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu legnickiego na rok szkolny 2005/2006

9139

1629 -

Rady Powiatu w Legnicy z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów na rok akademicki 2005/2006

9147

1630 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia na 2006 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w powiecie zgorzeleckim

9155

1631 -

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/123/2000 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie zasad udzielania dotacji niepublicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym działającym na terenie powiatu lubańskiego

9161

1632 -

Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Polkowicki

9161

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1633 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa w zakresie jednostki bilansowej 97 ZP

9162

1634 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa w zakresie jednostki bilansowej 97 ZP

9169

1635 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie Tymczasowego Statutu Uzdrowiska

9169

1636 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kudowa Zdrój

9175

1637 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdrój z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie określenia górnej stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

9186

1638 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie doraźnej albo okresowej w postaci jednego posiłku dziennie dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole oraz innych osób potrzebujących w latach 2006-2009

9187

1639 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia zasad używania herbu Gminy Międzybórz

9187

1640 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej pomocy finansowej w związku z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka

9188

1641 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/356/05 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom w roku 2006 dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

9189

1642 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku

9189

1643 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/364/02 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Polkowice

9190

1644 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających miastu Legnica lub jej jednostkom organizacyjnym

9191

1645 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Przemków

9192

1646 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/215/05 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

9193

1647 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sobótce nr XLI/299/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta i gminy Sobótka

9194

1648 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności gminy, urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa - oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

9195

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

1649 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/325/2005 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy de minimis w gminie Wiązów w należnościach stanowiących dochód budżetu gminy

9197

UCHWAŁY RAD GMIN:

1650 -

Rady Gminy Głogów z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Głogów

9199

1651 -

Rady Gminy Głogów z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi .

9200

1652 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Zgorzelec oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych .

9200

1653 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Zgorzelec

9203

1654 -

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gaworzyce .

9205

1655 -

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 11 października 1998 r .

9210

1656 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Jerzmanowa oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych .

9211

1657 -

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznej z mieszkańcami gminy Kondratowice

9213

1658 -

Rady Gminy Mietków z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy Mietków dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych

9214

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

1659 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 kwietnia 2006 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Fortum DZT S.A. z siedzibą w Wałbrzychu

9224

OBWIESZCZENIE:

1660 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 maja 2006 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

9228

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 27,00 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,24 zł

liczba wejść: 2233

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP