Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 137 - Wrocław, 05.07.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY:

2099 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wrocław

14397

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2100 -

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów, w roku szkolnym 2005/2006, na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Jeleniogórski

14409

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2101 -

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pieszyce w rejonie podnóża Gór: Zamecznej i Grodzisko

14409

2102 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania na cele prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej lokali użytkowych oraz garaży na terenie Szczawna Zdroju, stanowiących mienie komunalne

14421

2103 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca dotyczącego zespołu rekreacyjnego w rejonie ul. Asnyka - Mickiewicza

14423

2104 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych

14426

2105 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

14431

2106 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 11 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę nr 15/06 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę nr 57/03 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi władność Gminy Strzegom

14433

2107 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Strzegom, obejmujących obszar aktywności gospodarczej położony przy drodze krajowej nr 5

14434

2108 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zachodniego Śródmieścia Przemysłowego we Wrocławiu - część A

14440

2109 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obszaru rozwoju Śródmieście we Wrocławiu

14447

2110 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Rogowskiej we Wrocławiu

14460

2111 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Środa Śląska dla części jednostki urbanistycznej F

14480

2112 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych Gminy Jedlina Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

14490

2113 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności pieniężnych Miasta Nowa Ruda, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

14491

2114 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 7 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr 102/XIII/03 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

14493

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

2115 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/158/2000 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 8 września 2000 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Sportu i Rekreacji w Wiązowie w gminną instytucję o nazwie Wiązowskie Centrum Kultury

14494

UCHWAŁY RAD GMIN:

2116 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych .

14497

2117 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalania maksymalnych opłat pobieranych przez Gminę Stoszowice w przypadku przejęcia przez Gminę obowiązku usuwania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

14511

2118 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych Gminy Stoszowice

14511

2119 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin

14512

2120 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Kunicach

14512

2121 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Kunice

14513

2122 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konsekratorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

14517

2123 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gałów

14521

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU:

2124 -

Zarządu Powiaty w Polkowicach z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz zatwierdzenia dyżurów aptek w porze nocnej na terenie powiatu polkowickiego

14522

INFORMACJA:

2125 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wniosku w sprawie udzielania koncesji na wytwarzania ciepła dla Kompanii Spirytusowej "Wratislavia" Polmos Wrocław SA z siedzibą we Wrocławiu

14524

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 37,01 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 20,39 zł

liczba wejść: 2182

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP