Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 191 - Wrocław, 13.09.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2861 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Syców .

20794

2862 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy oraz jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych .

20801

2863 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa .

20803

2864 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej

20806

2865 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Graniczna

20811

2866 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy, trybu rozliczania tych dotacji oraz zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania .

20815

2867 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice

20819

2868 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej i zniesienia formy ochrony przyrody

20828

2869 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świebodzice

20861

2870 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Węglińcu .

20868

2871 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i zakładzie pomocy społecznej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

20870

2872 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian do uchwały nr 439/02 dotyczącej utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Zgorzelcu

20870

UCHWAŁY RAD GMIN:

2873 -

Rady Gminy Cieszków z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Cieszków oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

20871

2874 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej dla terenu działek nr 417/3, 417/4, 417/5, 417/6, 417/7, 417/8 i 417/9 (część) Osiedla "Ziemnice II", obręb Grzybiany .

20873

2875 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

20880

2876 -

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zmiany przebiegu trasy drogi gminnej .

20892

2877 -

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

20893

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

2878 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Usług Ciepłowniczych przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą w Jelczu-Laskowicach

20894

INFORMACJA:

2879 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S. A. w Wałbrzychu

20899

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 30,27 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,62 zł

liczba wejść: 2081

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP