Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 280 - Wrocław, 29.12.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

4261 -

Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Złotoryjskiego

24076

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4262 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

24077

4263 -

Rady Miejskiej Kamienna Góra z dnia 6 września 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli

24081

4264 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie

24084

4265 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

24087

4266 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Biedrzychowice

24088

4267 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "MPZP Syców - obszar A" dla działki nr 26, am 22 w Sycowie

24118

4268 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku

24125

4269 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę nr 135/XLIII/01 Rady Miasta i Gminy Węgliniec z dnia z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne

24126

4270 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości obowiązującego na terenie gminy

24128

4271 -

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2007 rok

24135

UCHWAŁY RAD GMIN:

4272 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 15 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr 189/XXV/2004 z dnia 18 września 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych w budynkach komunalnych

24143

4273 -

Rady Gminy Borów z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaksin w gminie Borów

24143

4274 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr 361/XLVI/2006 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Mysłakowice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych

24151

4275 -

Rady Gminy Żukowice z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Żukowice

24152

4276 -

Rady Gminy Miłkowice z dnia 5 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miłkowice

24153

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN:

4277 -

Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich z dnia 27 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Związku Gmin Karkonoskich oraz jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

24154

INNE AKTY PRAWNE:

OGŁOSZENIE:

4278 -

Starosty Lubańskiego o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

24156

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 23,99 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,39 zł

liczba wejść: 2201

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP