Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 141 - Wrocław, 12.07.2006 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2175 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworzyna Śląska .

14833

2176 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice

14837

2177 -

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubawka

14848

2178 -

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

14856

2179 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Piławy Górnej .

14856

2180 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mieszkaniowych w prawo własności nieruchomości

14864

2181 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół, wicedyrektorów i innych nauczycieli, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów .

14865

2182 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Ścinawa

14866

UCHWAŁY RAD GMIN:

2183 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych

14867

2184 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawonia

14868

2185 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/189/2006 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawonia

14873

2186 -

Rady Gminy Pęcław z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie gminy Pęcław .

14874

2187 -

Rady Gminy Pęcław z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie gospodarki mieszkaniowym zasobem Gminy Pęcław

14874

2188 -

Rady Gminy Pęcław z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

14875

2189 -

Rady Gminy Pęcław z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/82/04 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pęcławiu

14875

2190 -

Rady Gminy Pęcław z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej .

14876

2191 -

Rady Gminy Osiecznica z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych gminy Osiecznica i będących własnością podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

14877

2192 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podziału gminy Wisznia Mała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .

14878

2193 -

Rady Gminy Ruja z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie określenia wymiaru godzin zajęć pedagogów

14879

2194 -

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie

14880

2195 -

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siekierczyn

14882

2196 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych od osób fizycznych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

14885

2197 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 czerwca 2006 r. uchylająca uchwałę w sprawie podziału gminy Wisznia Mała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .

14886

2198 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale gminy Wisznia Mała na okręgi wyborcze

14886

2199 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale gminy Wisznia Mała na stałe obwody głosowania

14887

2200 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Piotrkowiczki .

14888

2201 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawonia

14893

2202 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podstawowych szkół niepublicznych oraz niepublicznych przedszkoli

14902

2203 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

14906

2204 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Zawonia

14907

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 24,02 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,42 zł

liczba wejść: 2115

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP