Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 143, Wrocław, 14.07.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2207 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

15035

2208 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice - Stradów

15036

2209 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/75/2003 Rady Miasta w Świeradowie Zdroju z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świeradów Zdrój .

15040

2210 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 323/XXVI/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Jelenia Góra

15041

2211 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Czarnoleskiej, położonej na osiedlu Czarne w Jeleniej Górze

15041

2212 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym na osiedlu Czarne w Jeleniej Górze .

15044

2213 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o lasach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek leśny

15046

2214 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o gruntach, wzoru formularza deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

15052

2215 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru formularza informacji o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości oraz wzoru formularza informacji o danych osobowych właścicieli/współużytkowników wieczystych/współposiadaczy

15060

2216 -

Rady Miasta Lubań z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań

15070

2217 -

Rady Miasta Lubań z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miasta Lubań

15071

2218 -

Rady Miasta Lubań z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

15072

2219 -

Rady Miasta Lubań z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu

15073

2220 -

Rady Miasta Lubań z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w statucie Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu .

15074

2221 -

Rady Miasta Lubań z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin

15075

2222 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta Bolesławiec .

15075

2223 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic w rejonie osiedla "Nowy Górnik" w Oławie

15076

UCHWAŁY RAD GMIN:

2224 -

Rady Gminy Platerówka z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

15078

2225 -

Rady Gminy Platerówka z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego programu pomocy przedsiębiorcom tworzącym na terenie Gminy Platerówka nowe miejsca pracy"

15083

2226 -

Rady Gminy Pęcław z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pęcław .

15084

2227 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zębicach

15091

2228 -

Rady Gminy Oława z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie stawek opłaty targowej oraz zwolnień od tej opłaty .

15093

2229 -

Rady Gminy Oława z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Marcinkowice

15093

2230 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Bolesławiec oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych .

15096

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJE:

2231 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 czerwca 2006 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzibą w Warszawie, Zespół Energetyki Cieplnej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Obszar ZEC "Zachód" z siedzibą w Biedrusku .

15097

2232 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 czerwca 2006 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu

15100

2233 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 czerwca 2006 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubaniu .

15112

2234 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 lipca 2006 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

15117

LISTA BIEGŁYCH:

2235 -

lista biegłych psychiatrów i psychologów w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze według stanu na dzień 1 czerwca 2006 r. .

15122

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 26,44 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,66 zł

liczba wejść: 2148

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP