Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 98 - Wrocław, 20.05.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

1668 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Chocianów, Ciepłowody, Dobromierz, Gaworzyce, Gądkowice, Grębocice, Kamieniec Ząbkowicki, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Kondratowice, Kotla, Łagiewniki, Marciszów, Mieroszów, Międzybórz, Międzylesie, Milicz, Niechlów, Niemcza, Pieńsk, Polkowice, Prochowice, Prusice, Przemków, Radwanice, Ruszów, Skokowa, Sobótka, Stanowice, Sułów, Środa Śląska, Święta Katarzyna, Zagrodno, Zawidów, Ziębice

9474

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

1669 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 realizowanego przez Samorząd Województwa

9478

1670 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu

9480

1671 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu SP ZOZ Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

9480

1672 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przekształcenia organizacyjnego Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Legnicy

9484

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1673 -

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/115/2004 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Średzkiego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania

9485

1674 -

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/260/2006 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

9485

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1675 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Rumiankową i Rezedową w osiedlu Żerniki we Wrocławiu - część B

9486

1676 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 marca 2006 r. o ustanowieniu tymczasowego statutu uzdrowiska

9489

1677 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe

9498

1678 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejsca obsługi podróżnych i terenu zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej we wsi Laski w granicach działek ewidencyjnych nr 599/15 i 601

9499

1679 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie określenia zasad refundacji kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości zabudowanych

9506

1680 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wrocławia

9510

1681 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Wrocław serii A/2006, B/2006, C/2006, D/2006, E/2006 o łącznej wartości nominalnej do 3 000 000 zł

9510

1682 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 10 kwietnia 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

9511

1683 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XI/157/04 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bardo

9512

1684 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych oraz ustalenia ich numerów i granic

9513

1685 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic .

9514

1686 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce

9515

1687 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim

9516

1688 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Oleśnicy, obręb Lucień

9517

1689 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/2003 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Oleśnicy

9519

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

1690 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XXXII/312/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2006 r.

9519

1691 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w jednostkach organizacyjnych oświaty na terenie Miasta i Gminy Wiązów

9520

1692 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie określenia zasad obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin

9528

1693 -

Rady Miasta i Gminy w Wiązowie z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz wymiar godzin dla szkolnych pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiązów

9529

1694 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Świerzawa

9529

1695 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków

9530

1696 -

Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Prochowice w ramach pomocy de minimis

9530

UCHWAŁY RAD GMIN:

1697 -

Rady Gminy w Mietkowie z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domanice

9532

1698 -

Rady Gminy w Mietkowie z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Maniów i Maniów Mały

9548

1699 -

Rady Gminy w Mietkowie z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mietków

9564

1700 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Błękitnej we wsi Bielany Wrocławskie

9581

1701 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Żórawina

9585

1702 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 7 kwietnia 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Milejowice

9590

1703 -

Rady Gminy Jemielno z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jemielno

9597

1704 -

Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań

9602

1705 -

Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy w zakresie dożywiania

9607

1706 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/168/04 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu oraz wskazania organów uprawnionych do umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Dzierżoniów, do których nie stosuje się przepisów - Ordynacja podatkowa, a także do udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności

9607

1707 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Mysłakowice, sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

9608

1708 -

Rady Gminy Złotoryja z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złotoryja

9613

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

1709 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 maja 2006 r. odmawiająca zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Harpen Polska Spółka z o. o. z siedzibą we Wrocławiu

9614

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 40,98 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 22,32 zł

liczba wejść: 2197

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP