Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 146 - Wrocław, 19.07.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2241 -

Rady Powiatu w Górze z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także organów do tego uprawnionych .

15452

2242 -

Rady Powiatu w Górze z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/107/2004 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Górowskiego

15453

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2243 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

15454

2244 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie

15456

2245 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa - oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

15464

2246 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 253/XLIV/02 w sprawie podziału miasta Piechowice na okręgi wyborcze, ustalenie granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym .

15466

2247 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 254/XLV/02 Rady Miasta Piechowice z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie gminy Piechowice w celu przeprowadzenia wyborów do rad

15467

2248 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych dla ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego

15467

2249 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Środa Śląska

15468

2250 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale gminy Środa Śląska na stałe obwody głosowania

15471

2251 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale gminy Środa Śląska na okręgi wyborcze

15472

2252 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/238/00 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wołów

15473

2253 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

15474

2254 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Piechowice

15474

2255 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

15475

UCHWAŁY RADY MIASTA I GMINY:

2256 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie udzielania bonifikaty od ustalonej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Prochowice .

15492

2257 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

15492

UCHWAŁY RAD GMIN:

2258 -

Rady Gminy Złotoryja z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy przemysłowej i obsługi rolnictwa terenu działki nr 256/14, obręb Gierałtowiec

15499

2259 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutynia .

15511

2260 -

Rady Gminy Pęcław z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pęcław

15514

2261 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/106/04 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko bibliotekarza i pedagoga .

15519

2262 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Oleśnica

15520

2263 -

Rady Gminy w Grębocicach z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu podczas imprez na otwartym powietrzu

15521

2264 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/474/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Długołęce, będącego jednostką organizacyjną Gminy Długołęka .

15522

2265 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad poboru, płatności i ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

15527

2266 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/400/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długołęka .

15527

2267 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Długołęka

15528

2268 -

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany przebiegu trasy drogi gminnej nr 109643D w Wesołówce

15528

2269 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kostomłoty

15531

2270 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Kostomłoty

15532

2271 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/99 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach .

15533

2272 -

Rady Gminy Lubań z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

15534

2273 -

Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagrodno

15535

2274 -

Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

15536

2275 -

Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach .

15538

2276 -

Rady Gminy Czernica z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

15544

2277 -

Rady Gminy Czernica z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Czernica i Krzyków

15544

2278 -

Rady Gminy Czernica z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/54/95 Rady Gminy Czernica z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsiach: Chrząstawa Wielka, Dobrzykowice, Gajków, Kamieniec Wrocławski, Łany, Ratowice, Nadolice Wielkie .

15549

2279 -

Rady Gminy Mietków z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Gminy Mietków

15551

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIA:

2280 -

z dnia 5 czerwca 2006 r. zawarte pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Miastem Wrocław w sprawie powierzenia Miastu Wrocław wykonania w 2006 r. zadań edukacyjnych rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce

15551

2281 -

z dnia 6 lipca 2006 r. zawarte pomiędzy Powiatem Legnickim a Miastem i Gminą Prochowice w sprawie powierzenia Gminie zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta

15553

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 29,81 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,41 zł

liczba wejść: 2437

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP