Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 147 - Wrocław, 20.07.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

2282 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/694/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie likwidacji Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju .

15558

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2283 -

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kowarach

15558

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2284 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia .

15559

2285 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Międzybórz .

15563

2286 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 29 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XLVI/10/06 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój

15570

2287 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich na terenie miasta Boguszowa-Gorc

15570

2288 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego .

15571

2289 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu .

15573

2290 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/86/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów oraz uchwał zmieniających Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XLV/288/05 z dnia 28 października 2005 r. i L/367/06 z dnia 28 lutego 2006 r. .

15574

2291 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIX/214/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu

15574

2292 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/209/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Komunikacji jednostce budżetowej Gminy Wałbrzych .

15575

2293 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Kowarach

15576

2294 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędu Miejskiego w Oławie .

15576

2295 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zdjęcia ochrony prawnej z obiektów uznanych za pomniki przyrody .

15577

2296 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Gminy Wojcieszów, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

15578

2297 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Wojcieszów

15579

2298 -

Rady Miasta Wojcieszówz dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta Wojcieszów

15580

2299 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr L/224/98 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 6 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Chocianów .

15581

2300 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, oraz zasad rozłożenia spłaty należności na raty .

15582

2301 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłat rocznych ustalonych komunalnym jednostkom organizacyjnym z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami gminy

15582

2302 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej naliczania opłaty adiacenckiej .

15583

2303 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/269/94 rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno--wychowawcze .

15583

2304 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Polkowicach .

15586

UCHWAŁY RAD GMIN:

2305 -

Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmiany planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin oraz określenia granic ich obwodów .

15587

2306 -

Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy Lubin lub jednostek organizacyjnych gminy Lubin, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

15588

2307 -

Rady Gminy Lubin z dnia 10 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/174/2006 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Lubin lub jednostek organizacyjnych gminy Lubin, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

15589

2308 -

Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Lubin podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne gminy niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania .

15590

2309 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania .

15591

2310 -

Rady Gminy Kotla z dnia 16 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/51/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli

15598

2311 -

Rady Gminy Kotla z dnia 16 czerwca 2006 r. w sprawie udzielania pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni zamieszkałym na terenie Gminy Kotla

15599

2312 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/180/2005 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jerzmanowa

15599

2313 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy ks. Aleksego Styczka w obrębie Piława Dolna

15600

2314 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów sportowo-rekreacyjnych .

15602

2315 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli.

15602

2316 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/65/03 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .

15609

2317 -

Rady Gminy Oława z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Gminy Oława

15609

2318 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu dla Urzędu Gminy Stare Bogaczowice

15610

2319 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/91/04 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach .

15611

2320 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XVII/124/00 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki budżetowej - Zakład Gospodarki Komunalnej w Starych Bogaczowicach .

15612

2321 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Domasław .

15613

2322 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Biskupice Podgórne .

15615

2323 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/357/04 z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku trwałego oznakowania i rejestracji psów na terenie gminy Kobierzyce oraz ustalenia zasad dokonywania tego oznakowania i rejestracji zmienioną uchwałą nr XXXIX/498/05 z dnia 24 lutego 2005 r.

15617

2324 -

Rady Gminy Rudna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Urzędu Gminy Rudna .

15617

2325 -

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Kondratowice

15618

2326 -

Rady Gminy w Wińsku z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy Wińsko, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych

15619

2327 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty administracyjnej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

15620

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 20,91 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,95 zł

liczba wejść: 2402

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP