Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 197 - Wrocław, 21.09.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

2903 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Bardo, Jemielno, Kamienna Góra, Kowary, Kudowa Zdrój, Lubin, Oleśnica, Ołdrzychowice Kłodzkie, Pieszyce, Wałbrzych, Wąsosz, Wińsko, Zawonia, Żmigród, Żukowice

21324

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA:

2904 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu .

21326

2905 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze

21326

2906 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach

21327

2907 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

21327

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2908 -

Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych Powiatu Oławskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Oławskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych .

21328

2909 -

Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą prowadzonych przez Powiat Oławski

21329

2910 -

Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/249/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Oławskiego na rok 2006

21337

2911 -

Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/ /224/2005 Rady Powiatu w Oławie z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych

21338

2912 -

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/276/2006 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przysługujących Powiatowi Oleśnickiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa .

21339

2913 -

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/144/2004 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 października 2004 r. w sprawie ustalania regulaminu przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu oleśnickiego

21339

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2914 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/73/2000 Rady Gminy w Olszynie z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek za oddawanie gruntów komunalnych na terenie gminy Olszyna w najem lub dzierżawę

21341

2915 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/22/2006 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/73/2000 Rady Gminy w Olszynie z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek za oddawanie gruntów komunalnych na terenie gminy Olszyna w najem lub dzierżawę .

21341

2916 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Świeradowie Zdroju

21342

2917 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/38/2006 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Świeradowie Zdroju

21348

2918 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie uchwały nr 17/03 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom

21348

2919 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Strzegom .

21349

2920 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Śląskiej w Świdnicy, która została pozbawiona kategorii drogi powiatowej

21350

2921 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania .

21351

2922 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych .

21352

2923 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych .

21353

2924 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny obszaru "Stara piaskownia" na terenie wsi Skałka .

21353

2925 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli .

21355

2926 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta Bielawy

21362

2927 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Olszynie

21362

2928 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Środa Śląska

21363

2929 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta Świeradów Zdrój .

21364

2930 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej .

21365

2931 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Kłodzka

21367

2932 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Polanicy Zdroju

21367

2933 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/233/2005 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Wałbrzych w dziedzinie kultury fizycznej .

21369

2934 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w obrębie 27 Śródmieście w Wałbrzychu .

21370

2935 -

Rady Miejskiej w Wałbrzycha z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Wałbrzychu

21373

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

2936 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie Statutu Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach

21374

UCHWAŁY RAD GMIN:

2937 -

Rady Gminy Lubin z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie Statutu Urzędu Gminy w Lubinie

21374

2938 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej .

21375

2939 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie Statutu Urzędu Gminy Wisznia Mała

21377

2940 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Szymanów

21377

2941 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych od osób fizycznych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

21379

2942 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Solna

21379

2943 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Chrzanów .

21381

2944 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały

21383

2945 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wysoka

21385

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

2946 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 7 września 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Powiatu w Lubinie

21387

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 20,61 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,65 zł

liczba wejść: 2319

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP