Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 16 - Wrocław, 22.01.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

158 -

Rady Powiatu w Oławie z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą prowadzonych przez Powiat Oławski

945

159 -

Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Bolesławieckiego .

945

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

160 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 września 2006 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w roku 2007 na terenie Gminy Miejskiej Polanica Zdrój .

946

161 -

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: "Program Stypendialny dla Uczniów Szkoły Ponadgimnazjalnej w Szczytnej pochodzących z terenów wiejskich" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - priorytet 2 oraz "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2006/2007" .

947

162 -

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/292/06 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: "Program Stypendialny dla Uczniów Szkoły Ponadgimnazjalnej w Szczytnej pochodzących z terenów wiejskich" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - priorytet 2 oraz "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2006/2007" .

982

163 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 24 października 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Polanicy Zdroju .

982

164 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 24 października 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania, warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych - na rok 2007 .

987

165 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród .

990

166 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Złotoryi .

994

167 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta

996

168 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnienia od opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej. .

996

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA:

169 -

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10 października 2006 r. w sprawie wymogu uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

997

UCHWAŁY RAD GMIN:

170 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Szyszkowej w północno-zachodniej części obrębu Ślęza .

997

171 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kuklice .

1003

172 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy boisku sportowym we wsi Jaszowice .

1010

173 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Dolnej we wsi Tyniec Mały

1013

174 -

Rady Gminy Gromadka z dnia 27 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy i jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

1019

175 -

Rady Gminy Gromadka z dnia 27 października 2006 r. w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia mienia ruchomego przez Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Gromadce, dla którego Gmina Gromadka jest organem założycielskim

1021

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

176 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Miliczu .

1023

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 25,42 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,85 zł

liczba wejść: 2505

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP