Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 17 - Wrocław, 23.01.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

177 -

Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Kamiennogórskiego, na 2007 rok

1027

178 -

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Lubińskiego

1031

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

179 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego staromiejskiego zespołu zabudowy śródmieścia miasta Chojnowa

1031

180 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy produkcyjno-usługowej położonego w rejonie ulicy Strzegomskiej w Świebodzicach .

1039

181 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych .

1045

182 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminów dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych stanowisk i funkcji w jednostkach organizacyjnych oświaty w Gminie Miejskiej Oława

1051

183 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Miasto Świdnica

1056

184 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych w Gminie Miasto Świdnica w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki .

1057

185 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy miasta Świdnicy

1058

186 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Żarów

1058

187 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/24/05 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie opłat targowych na targowisku przy ul. 1 Maja w Jaworzynie Śląskiej .

1061

188 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/121/2004 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

1061

189 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w przedszkolach, szkole podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Miasto Piechowice w 2007 roku

1062

UCHWAŁY RAD GMIN:

190 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 15 września 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mysłakowice

1068

191 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych stałych na wysypisko gminne w miejscowości Przystronie w 2007 roku

1072

192 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego wzdłuż linii energetycznej w obrębie Krzyżowice - Wierzbica

1073

193 -

Rady Gminy Kotla z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

1078

194 -

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2007 roku

1079

195 -

Rady Gminy Rudna z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2007-2010 .

1082

196 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych w gminie Zgorzelec

1102

197 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały

1105

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

198 -

Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu dzierżoniowskiego w 2007 roku .

1107

199 -

Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu dzierżoniowskiego w 2007 roku

1107

OBWIESZCZENIA:

200 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Jelczu- -Laskowicach .

1108

201 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Trzebnicy

1108

202 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej Wołowie

1109

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 26,45 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,40 zł

liczba wejść: 2348

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP