Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 25 - Wrocław, 29.01.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

237 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

1836

238 -

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/228/06 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolków

1839

UCHWAŁY RAD GMIN:

239 -

Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli i kadry kierowniczej zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Osiecznica w roku 2007 .

1839

240 -

Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XLVI/263/2006 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli i kadry kierowniczej zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Osiecznica w roku 2007

1846

241 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bystre

1846

242-

Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie gminy Zawonia

1850

243-

Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania

1851

244 -

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jordanów Śląski oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

1851

245 -

Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/250/2006 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osiecznica

1856

246 -

Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/251/2006 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 września 2006 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2011 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Osiecznica

1857

247 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia zasad finansowania z budżetu Gminy Stoszowice wydatków na renowację zabytków

1857

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

248 -

Prezydenta Miasta Lubina z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych .

1863

OBWIESZCZENIA:

249 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego .

1864

250 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Strzelińskiego

1865

251 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 stycznia 2007 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

1866

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 13,17 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 9,18 zł

liczba wejść: 2209

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP