Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 35 - Wrocław, 08.02.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

308 -

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających tryb i wysokość przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia .

2427

309 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/2092/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi .

2434

310 -

Rady Miejskiej Milicza z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr III/6/06 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Milicz w roku 2007

2436

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

311 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowice

2436

312 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice .

2445

UCHWAŁY RAD GMIN:

313 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru Siechnice - Centrum dla terenu położonego przy ulicy Kościelnej w Siechnicach

2463

314 -

Rady Gminy Kłodzko z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Kłodzko w roku 2007 .

2476

315 -

Rady Gminy Gromadka z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gromadka .

2481

316 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku .

2485

317 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jędrzychowice, zatwierdzonego uchwałą nr 265/97 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 lipca 1007 r. i zmienionego uchwałami Rady Gminy Zgorzelec: 264/01 z dnia 4 września 2001 r., nr 279/01 z dnia 26 października 2001 r. i nr 328/02 z dnia 8 lipca 2002 r.

2488

318 -

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia na 2007 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciepłowody .

2500

319 -

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania zwolnień w podatku od nieruchomości

2503

320 -

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

2504

321 -

Rady Gminy Oława z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli .

2506

322 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej

2510

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

323 -

Wójta Gminy Złotoryja z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

2511

ANEKS:

324 -

z dnia 6 listopada 2006 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie współdziałania gmin w zakresie zagospodarowania wysegregowanych odpadów komunalnych z terenu gmin będących stronami porozumienia .

2513

OBWIESZCZENIA:

325 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Oleśnickiego .

2522

326 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Wołowskiego

2522

327 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Wrocławskiego .

2523

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 30,03 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 18,34 zł

liczba wejść: 2528

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP