Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 37 - Wrocław, 12.02.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

331 -

Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego kryteria, zasady oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Legnicki ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

2616

332 -

Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Legnicki wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród na rok 2007

2621

333 -

Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia statutu Powiatu Legnickiego

2624

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

334 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 23 października 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę w Dzierżoniowie

2625

335 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę w Dzierżoniowie

2628

336 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 21 grudnia 2006 r. sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

2628

337 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Strzelin

2630

338 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stopnia wodnego Malczyce

2638

339 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XLIV/395/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli

2646

340 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Racławickiej i Rymarskiej w obrębie Grabiszyn we Wrocławiu

2646

UCHWAŁY RAD GMIN:

341 -

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędu Gminy w Gaworzycach

2654

342 -

Rady Gminy Wińsko z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i innych składników wynagrodzenia oraz nagród ze specjalnego funduszu, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2007 r.

2655

343 -

Rady Gminy Oława z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Oława w ramach programu pomocy de minimis

2663

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

344 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Fortum DZT S.A. z siedzibą w Wałbrzychu

2665

INFORMACJA:

345 -

Starosty Bolesławieckiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

2667

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 18,03 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 11,72 zł

liczba wejść: 2259

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP