Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 39 - Wrocław, 13.02.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

350 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Lubawskiej w Kamiennej Górze

2677

351 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Szczawno Zdrój

2692

352 -

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2007 roku

2694

353 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zalesień we wsi Chwalisław w granicach działki ewidencyjnej nr 68/3 .

2698

354 -

Rady Miasta Lubań z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań

2702

355 -

Rady Miasta Lubań z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/167/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu

2702

356 -

Rady Miasta Lubań z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/67/2003 w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego

2703

357 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe gminy realizowane w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych na terenie miasta Lubina przez osoby prawne i fizyczne .

2703

358 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lubina .

2704

359 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchylania uchwały nr 83/XI/03 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie ustalenia opłat administracyjnych .

2706

360 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych .

2706

361 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru oraz zwolnień z tego podatku na terenie miasta i gminy Brzeg Dolny

2716

362 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasenta .

2717

363 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso .

2717

364 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów za 2007 rok .

2718

365 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Wołowie

2719

UCHWAŁY RAD GMIN:

366 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, wiejskiego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycielom, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagiewniki .

2721

367 -

Rady Gminy Głogów z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków .

2726

368 -

Rady Gminy Mietków z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w 2007 roku .

2732

369 -

Rady Gminy Ruja z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Ruja regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

2738

370 -

Rady Gminy Oława z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/234/2004 Rady Gminy Oława z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Oława

2741

371 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg i ulic na terenie gminy Święta Katarzyna do kategorii dróg gminnych

2742

372 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zacharzycach i w Świętej Katarzynie

2749

373 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr LXIII/666/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Szyszkowej w północno-zachodniej części obrębu Ślęza

2751

374 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Pustków Wilczkowski .

2751

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

375 -

Starosty Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach opieki społecznej na terenie powiatu oleśnickiego w roku 2007 .

2753

376 -

Starosty Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wycho-wawczych na terenie powiatu oleśnickiego w roku 2007

2753

377 -

Starosty Powiatu Ząbkowickiego z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka "Jutrzenka" w Bardzie w 2007 roku .

2754

378 -

Starosty Powiatu Ząbkowickiego z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu ząbkowickiego w 2007 roku

2754

379 -

Prezydenta Miasta Lubina z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia na 2007 rok miesięcznego średniego kosztu utrzymania jednej osoby w Domu Opieki "Szarotka" w Lubinie .

2755

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 25,33 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,74 zł

liczba wejść: 2340

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP