Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 43 - Wrocław, 19.02.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIA:

449 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubań w okręgu wyborczym nr 6

3051

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

450 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych podległych Powiatowi Wałbrzyskiemu

3053

451 -

Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

3058

452 -

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/283/06 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa

3061

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

453 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Miejskiej Kamienna Góra

3061

454 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/256/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata

3062

455 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 314/XLIV/06 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w formie inkasa, ustalenia inkasentów dla poboru tych podatków i ich wynagrodzenia

3062

456 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie opłaty targowej

3063

457 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

3064

458 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Świdnicy

3064

459 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasto Świdnica na dofinansowanie zadań podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania

3065

460 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Legnicę regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

3066

461 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej

3066

462 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego

3067

463 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie poboru należności podatkowych w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za pobrane inkaso

3068

464 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Kamiennej Górze

3069

465 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/A/333/06 Rady Miejskiej Kamienna Góra z dnia 6 września 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli

3071

466 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/279/05 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju

3071

467 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

3072

468 -

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie określenia inkasenta opłaty skarbowej oraz wynagrodzenia za inkaso

3072

UCHWAŁY RAD GMIN:

469 -

Rady Gminy Lubin z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

3073

470 -

Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/193/2006 Rady Gminy Lubin z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

3077

471 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Warta Bolesławiecka

3077

472 -

Rady Gminy Mietków z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie i nadania mu statutu

3078

473 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zleconego zadania

3080

474 -

Rady Gminy Złotoryja z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, określenia zasad jego ustalania i poboru, terminów płatności oraz określenia inkasentów

3082

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

475 -

Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Ścinawa

3083

SPRAWOZDANIA:

476 -

Starosty Bolesławieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Bolesławcu za 2006 rok

3084

477 -

Starosty Jaworskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2006

3086

478 -

Starosty Głogowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2006

3089

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 15,10 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 10,20 zł

liczba wejść: 2334

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP