Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 49 - Wrocław, 23.02.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

521 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Karpacz .

3470

522 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 23 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr 125/XXI/04 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy i Miasta Węgliniec dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

3471

523 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/279/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

3477

524 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlina Zdrój

3478

525 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego dodatki, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Karpacz

3481

526 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

3482

527 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Ścinawy

3483

528 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad poboru, płatności i ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso .

3485

UCHWAŁY RAD GMIN:

529 -

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 342/IV/2006 Rady Gminy Kłodzko z dnia 20 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kłodzko oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych .

3485

530 -

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/104/2004 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

3486

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁA ZARZĄDU:

531 -

Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołowskiego na rok 2007

3487

POROZUMIENIA:

532 -

zawarte w dniu 22 września 2006 r. pomiędzy Gminą Miejską Nowa Ruda a Gminą Nowa Ruda w sprawie utworzenia przez Gminę Nowa Ruda dodatkowego oddziału klasy czwartej z programem klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego z klasami integracyjnymi w Bożkowie oraz jednego dodatkowego oddziału klasy pierwszej z programem klasy integracyjnej w Publicznym Gimnazjum nr 3 z klasami integracyjnymi w Bożkowie w roku szkolnym 2006/2007

3488

533 -

zawarte w dniu 2 października 2006 r. pomiędzy Gminą Miejską Nowa Ruda a Gminą Nowa Ruda w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Nowa Ruda zadania publicznego dotyczącego przewozu uczniów z Nowej Rudy i z Ludwikowic Kłodzkich do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie i Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Konstytucji 3 Maja z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie

3490

ZARZĄDZENIE:

534 -

Starosty Legnickiego z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu legnickiego w 2007 roku

3493

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 11,06 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 7,78 zł

liczba wejść: 2384

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP