Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 53 - Wrocław, 28.02.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

546 -

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

3777

547 -

Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Oławie pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej .

3780

548 -

Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Oławskiego na rok 2007 .

3781

549 -

Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany statutu Powiatu Oławskiego

3786

550 -

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Milickiego .

3786

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

551 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2007 rok .

3787

552 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/104/2001 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych .

3791

553 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości dodatku mieszkaniowego na rok 2007

3791

554 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

3795

555 -

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/49/03 z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Szczytna

3795

556 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kowary w roku 2007 .

3796

UCHWAŁY RAD GMIN:

557 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu powierzchniowej eksploatacji iłów ze złoża "Kunice I - wschód" dla terenu działek nr 699/31 (część), 699/37 (część), 730 dr i 731 dr (część), obręb Kunice .

3801

558 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Las Boguszycki" .

3820

559 -

Rady Gminy Paszowice z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Paszowice na rok 2007 .

3822

560 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Kunicach .

3825

561 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Miękinia

3826

562 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości i posiadania psów, w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso

3826

563 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych na terenie gminy Jerzmanowa .

3827

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

564 -

Starosty Legnickiego z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu legnickiego w 2007 roku

3833

OBWIESZCZENIA:

565 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Świdnickiego oraz Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich .

3833

566 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie ponownego ustalenia wyników głosowania w obwodzie głosowania nr 29 w Świdnicy i wyniku wyborów do Rady Powiatu Świdnickiego .

3834

SPRAWOZDANIA:

567 -

Starosty Milickiego z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Miliczu za rok 2006 .

3836

568 -

Starosty Oleśnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2006 rok .

3837

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 21,24 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,52 zł

liczba wejść: 2522

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP