Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 60 - Wrocław, 06.03.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

639 -

Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty przypadających Powiatowi Lwóweckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

4256

640 -

Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego na rok 2007 wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki

4259

641 -

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

4264

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

642 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

4272

643 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia na rok 2007 regulaminów określających zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie dodatków do wynagrodzenia i nagród

4279

644 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Spacerową i ul. Kłodzką w Nowej Rudzie

4282

645 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Tymczasowego Statutu Uzdrowiska Świeradów Zdrój

4289

646 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 26 stycznia 2007 r. sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom w roku 2007 dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

4306

UCHWAŁY RAD GMIN:

647 -

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Krotoszyce regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

4311

648 -

Rady Gminy Męcinka z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Męcinka na rok 2007

4314

649 -

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Stara Kamienica dodatków do wynagrodzenia i nagród

4318

650 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy zagrodowej i usługowo-rekrea-cyjnej położonego przy ulicy Kolonia Górna w Walimiu

4322

651 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice (Osiedle Słoneczne), gmina Walim

4325

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

652 -

Starosty Lwóweckiego z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Mirsku i Nielestnie w 2007 roku

4330

OBWIESZCZENIE:

653 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Miliczu

4331

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 24,30 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,18 zł

liczba wejść: 2456

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP