Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 63 - Wrocław, 08.03.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

662 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Kącka

4602

663 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych z tytułu używania lokali komunalnych i socjalnych Gminy Miejskiej Lubin, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

4612

664 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia na rok 2007 regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych stanowisk i funkcji w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jelcz-Laskowice

4618

665 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubomierz

4625

666 -

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczytna

4626

667 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i ich wynagrodzenia

4627

UCHWAŁY RAD GMIN:

668 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dodatków do wynagrodzenia nauczycieli w placówkach oświatowych podległych Gminie Kostomłoty na rok 2007"

4628

669 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

4632

670 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi: Bąków i Bukowina, dotyczących uchwalenia statutu dla sołectwa Bąków oraz sołectwa Bukowina

4636

671 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długołęka

4637

672 -

Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/174/2006 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2006 r.

4639

673 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

4640

674 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Świdnica

4640

675 -

Rady Gminy Rudna z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Rudnowskiego Ośrodka Kultury w Rudnej

4641

676 -

Rady Gminy Kotla z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/10/06 Rady Gminy Kotla w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

4642

677 -

Rady Gminy Kotla z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie podatku od posiadania psów

4642

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

678 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 26 lutego 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chocianowie

4643

SPRAWOZDANIA:

679 -

Starosty Polkowickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polkowickiego za rok 2006

4644

680 -

Starosty Kłodzkiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2006 rok

4646

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 17,15 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 11,30 zł

liczba wejść: 2318

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP