Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 64 - Wrocław, 09.03.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

681 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu

4652

682 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

4653

683 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

4653

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

684 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów Północnej Jednostki Produkcyjnej w Chojnowie .

4654

685 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/199/04 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego .

4670

686 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica, dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, obowiązującego w roku 2007

4671

687 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i szczegółowe warunki ich przyznawania oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawor

4678

688 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Trzebnica, ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń wysokości dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

4681

UCHWAŁY RADY MIASTA I GMINY:

689 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej Zespołu Szkół w Prusicach .

4684

690 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach

4685

UCHWAŁY RAD GMIN:

691 -

Rady Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Malczyce w 2007 roku

4693

692 -

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia na rok 2007 regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobroszyce, dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy .

4698

693 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

4703

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

694 -

Starosty Kłodzkiego z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu kłodzkiego w 2007 roku

4704

695 -

Starosty Kłodzkiego z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu kłodzkiego w 2007 roku

4705

INFORMACJA:

696 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla ciepła Fortum DZT Service Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach

4705

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 18,68 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,13 zł

liczba wejść: 2670

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP