Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 72 - Wrocław, 16.03.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIE:

778 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Lubomierz, w okręgu wyborczym nr 6. .

5352

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

779 -

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

5354

780 -

Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu złotoryjskiego

5354

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

781 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek leśny .

5355

782 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości .

5364

783 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek rolny .

5376

784 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Jeleniej Górze

5389

785 -

Rady Miasta Lubań z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie uchylenia uchwał: nr XX/179/2004 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie opłat administracyjnych oraz nr XVI/142/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta na rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku .

5390

786 -

Rady Miasta Lubań z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań

5390

787 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso .

5394

788 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Ścinawa, na 2007 rok

5395

789 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności gminy, trybu rozliczania tych dotacji oraz zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania .

5399

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

790 -

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

5405

UCHWAŁY RAD GMIN:

791 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia na rok 2007 regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobromierz

5405

792 -

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kondratowice .

5409

793 -

Rady Gminy Żukowice z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

5411

794 -

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 lutego 2007 r., w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

5415

795 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie uchylania uchwały nr XXXIX/216/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXII/115/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

5415

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

796 -

Starosty Wołowskiego z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu wołowskiego w roku 2007 .

5416

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 21,24 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,52 zł

liczba wejść: 2311

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP