Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 73 - Wrocław, 19.03.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

797 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia na 2007 rok regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Miejska Lubin jest organem prowadzącym

5420

798 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego nr 41 w Lubinie

5425

799 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

5442

800 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia w 2007 roku nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poręba

5444

801 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski

5448

802 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

5449

803 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - dla południowej części Etapu II

5450

804 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Gminy i Miasta Przemków

5456

805 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Oleśnicy

5457

806 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w mieście Oleśnicy oraz powierzenia ustalania zasad odpłatności za przejazdy środkami tej komunikacji organowi wykonawczemu Miasta Oleśnicy

5463

807 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/17/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie opłaty targowej

5464

808 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Oleśnicy nr IV/30/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

5465

809 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za świadczenia z pomocy społecznej i trybu ich pobierania

5465

810 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/24/2006 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

5466

811 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zasad poboru podatku od posiadania psów

5466

812 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie "Taryfy przewozu osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze"

5467

813 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Polkowice w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

5477

814 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innych niż ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie Gminy Polkowice

5478

815 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego i innych składników wynagrodzenia, zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród w 2007 roku

5479

816 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie

5483

817 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie Statutu Chocianowskiego Ośrodka Kultury

5485

818 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie

5487

819 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 1 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku oraz stawek procentowych wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pieniężnych sołectw Gminy Chocianów dla inkasentów na 2007 rok

5488

820 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 1 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Chocianów na 2007 rok

5488

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

821 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

5489

UCHWAŁY RAD GMIN:

822 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 22 lutego 20054917 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/231/05 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Święta Katarzyna

5490

823 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 22 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

5491

824 -

Rady Gminy w Kamiennej Górze z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

5492

825 -

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochody budżetu gminy w formie inkasa, wyznaczenia inkasentów dla poboru tych podatków oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia

5493

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU:

826 -

Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu wrocławskiego

5494

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

827 -

Burmistrza Miasta Jedlina Zdrój z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

5496

828 -

Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Borzygniewie w 2007 roku

5502

829 -

Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowaw-czych Powiatu Średzkiego oraz mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Malczycach

5503

830 -

Starosty Zgorzeleckiego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego

5503

831 -

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze o zasięgu gminnym w 2007 roku

5504

832 -

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowaw-czych w Jeleniej Górze w 2007 roku

5504

833 -

Starosty Kamiennogórskiego z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie w 2007 r.

5505

834 -

Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domach Dziecka w Kątach Wrocławskich i Kiełczowie oraz w Rodzinnych Domach Dziecka w Dobrzykowicach, Świętej Katarzynie i Gajkowie w 2007 roku

5505

OBWIESZCZENIA:

835 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 5 marca 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pielgrzymka i do Rady Gminy Lubin przeprowadzonych w dniu 4 marca 2007 r.

5506

836 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 6 marca 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Leśnej przeprowadzonych w dniu 4 marca 2007 r.

5507

837 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 6 marca 2007 r. o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Świeradów Zdrój, zarządzonych na dzień 4 marca 2007 r.

5508

838 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej oraz Rady Miejskiej w Kłodzku

5508

INFORMACJA:

839 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przedsiębiorcy ubiegającym się o koncesję na obrót ciepłem

5509

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 28,40 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,41 zł

liczba wejść: 2633

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP