Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 75 - Wrocław, 20.03.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

842 -

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego .

5567

843 -

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Jeleniogórski .

5574

844 -

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz innych niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie powiatu jeleniogórskiego .

5574

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

845 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy Nowej Rudy na odcinku ul. Młyńskiej w Nowej Rudzie .

5581

846 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

5587

847 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych oświaty w gminie i mieście Nowogrodziec .

5593

848 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Olszyna

5601

849 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Jaworzynie Śląskiej

5604

850 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec

5605

851 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego .

5612

852 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów .

5613

853 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/14/2006 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Olszyna oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok budżetowy 2007 .

5614

854 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych urządzeń informacyjnych .

5615

855 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Góra .

5616

856 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 2 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy - zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek kapitałowych przez Gminę Góra

5620

857 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu podległych Gminie Wąsosz na rok 2007, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia, a także dodatku mieszkaniowego .

5621

UCHWAŁY RAD GMIN:

858 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Słonecznej w środkowo-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie .

5627

859 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długołęka dodatków: funkcyjnego, za warunki pracy, motywacyjnego, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2007 rok .

5633

860 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Jeżów Sudecki w 2007 roku

5637

861 -

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 stycznia 2007 r. zarządzająca pobór podatku od nieruchomości oraz leśnego i rolnego w drodze inkasa

5643

862 -

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 28 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę zarządzającą pobór podatku od nieruchomości oraz leśnego i rolnego w drodze inkasa

5644

863 -

Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca regulamin przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Warta Bolesławiecka na rok 2007 .

5644

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

864 -

Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części .

5645

865 -

Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

5648

DECYZJA:

866 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 marca 2007 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach

5650

OBWIESZCZENIE:

867 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miasta Oleśnicy .

5654

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 27,37 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,86 zł

liczba wejść: 2590

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP