Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 78 - Wrocław, 22.03.2007 r.

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA:

876 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach .

5878

877 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

5879

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

878 -

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bolków na lata 2007-2011

5879

879 -

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/16/06 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bolków na lata 2007-2011

5884

880 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, przyznawania nagród dla nauczycieli oraz zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego

5884

881 -

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/31/03 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

5889

882 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenie poboru podatków i opłat lokalnych w formie inkasa, ustalenia inkasentów dla poboru tych podatków i opat oraz ich wynagrodzenia

5890

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

883 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach prowadzonych przez Miasto i Gminę Świerzawa w roku 2007

5891

884 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

5899

885 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie inkasa podatków

5900

UCHWAŁY RAD GMIN:

886 -

Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród z funduszu specjalnego i dodatku mieszkaniowego nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Lubin na 2007 rok .

5901

887 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

5906

888 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego .

5910

889 -

Rady Gminy Cieszków z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad noszenia wkładów pieniężnych i niepieniężnych Gminy do spółek kapitałowych z udziałem Gminy Cieszków

5913

890 -

Rady Gminy Lubin z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/145/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów

5914

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 14,08 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 9,64 zł

liczba wejść: 2258

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP