Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 90 - Wrocław, 06.04.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1028 -

Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego upoważnionych

6963

1029 -

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 22 lutego w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

6965

1030 -

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia wskaźnika waloryzacji stawki wyjściowej czynszu najmu (dzierżawy)

6969

1031 -

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród funduszu specjalnego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych na 2007 rok .

6970

UCHWAŁY RAD MIEJSIKICH:

1032 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Maria III-I" i dawnego obszaru górniczego "Maria III" w gminie Nowogrodziec

6973

1033 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra .

6992

1034 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko

7001

1035 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek: nr 114/1, 117/6, 117/8, 117/10, 117/12, 117/13, 117/14, 117/17, 117/18, 117/20, 117/21, AM 2 położonych w obrębie Sosnówka, gmina Twardogóra

7006

1036 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/69/03 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2003 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra

7015

1037 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

7015

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA:

1038 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 i 2 do uchwały nr XII/93/03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej

7016

UCHWAŁY RAD GMIN:

1039 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobromierz na lata 2007-2011 .

7017

1040 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobromierz .

7021

1041 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/156/00 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dobromierz

7022

1042 -

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Miłkowice

7024

1043 -

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego .

7024

1044 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/65/03 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

7029

1045 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie podziału Gminy Dzierżoniów na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Dzierżoniów .

7029

1046 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

7030

1047 -

Rady Gminy Czernica z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsiach Dobrzykowice, Krzyków i Nadolice Wielkie

7036

1048 -

Rady Gminy Borów z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/83/2004 Rady Gminy Borów z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa

7045

1049 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie stawek procentowych opłat adiacenckich na obszarze gminy Kobierzyce

7045

1050 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Tyniec Mały .

7046

1051 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach

7049

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

1052 -

Starosty Świdnickiego z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu świdnickiego w 2007 roku

7049

1053 -

Wójta Gminy Zagrodno z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .

7050

DECYZJE:

1054 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 marca 2007 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Spółki Jawnej Clima Heat Andrzej Migdalski, Jan Wierzbicki z siedzibą w Jeleniej Górze .

7051

1055 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 marca 2007 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

7056

OBWIESZCZENIE:

1056 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 28 marca 2007 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Bolesławiec przeprowadzonych w dniu 25 marca 2007 r.

7061

1057 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 28 marca 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju przeprowadzonych w dniu 25 marca 2007 r.

7062

1058 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 28 marca 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Przemkowie i do Rady Gminy w Miłkowicach przeprowadzonych w dniu 25 marca 2007 r.

7063

INFORMACJA:

1059 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotyczących działalności Przedsiębiorcy MVV EPS Polska S. A. z siedzibą w Warszawie

7064

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 31,46 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 19,08 zł

liczba wejść: 2698

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP