Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 96 - Wrocław, 18.04.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

1147 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2007 roku

7521

UCHWAŁA RADY POWIATU:

1148 -

Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Złotoryjskiego

7521

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1149 -

Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Boguszowa-Gorc .

7525

1150 -

Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce

7528

1151 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2007 roku

7530

1152 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek Gminy Oborniki Śląskie dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

7531

1153 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 28 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych

7535

1154 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Jedlina Zdrój

7536

1155 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od posiadania psów w drodze inkasa

7537

1156 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 9 marca 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej obowiązującej od 2007 roku

7538

1157 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

7539

1158 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

7539

1159 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w gminie Kudowa Zdrój .

7540

1160 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, jej poboru i wskazania inkasentów

7543

1261 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok 2007

7543

UCHWAŁY RAD GMIN:

1162 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zawonia na lata 2007-2011 .

7549

1163 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kałowice, gmina Zawonia .

7550

1164 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niedary, gmina Zawonia

7567

1165 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów w gminie Świdnica .

7586

1166 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie określenia na terenie gminy Lewin Kłodzki górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości .

7587

1167 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej .

7587

1168 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu płac nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2007 rok w części należącej do kompetencji Gminy Lewin Kłodzki jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja .

7590

1169 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim

7594

1170 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej

7595

1171 -

Rady Gminy Wisznia Wała z dnia 28 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych od osób fizycznych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

7597

1172 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Krzyżanowice

7597

1173 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/L/313/06 z dnia 21 września 2006 r. o ustaleniu nazwy ulic we wsi Pierwoszów

7599

1174 -

Rady Gminy Niechlów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów lub akcji spółek handlowych przez Wójta Gminy Niechlów .

7601

1175 -

Rady Gminy Niechlów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Niechlów w roku 2007

7601

1176 -

Rady Gminy Głogów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilków

7607

1177 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów

7609

1178 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla sołtysa wsi Radłów za pobór w drodze inkasa podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego

7610

1179 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego (Quercus robur) rosnącego w miejscowości Grochowa, działka nr 69/122

7610

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

1180 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miasta Lubań

7614

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 28,90 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,64 zł

liczba wejść: 2568

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP