Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 99 - Wrocław, 20.04.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1187 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ustalenia na 2007 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w powiecie zgorzeleckim

7834

1188 -

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 16 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. .

7839

1189 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr II/7/06 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzania regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych podległych Powiatowi Wałbrzyskiemu .

7839

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1190 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/340/2006 Rady Miejskiej z dnia 24 października 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Polanica Zdrój .

7840

1191 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

7841

1192 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej .

7842

1193 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie określenia trybu zlecania zadań publicznych oraz udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wrocław, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

7843

1194 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów .

7847

1195 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/5/2007 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Olszyna

7851

1196 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/53/2003 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Oława .

7852

1197 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

7853

1198 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wojcieszów .

7854

1199 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Miłoszycach

7857

1200 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kudowa Zdrój

7859

1201 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

7871

UCHWAŁY RAD GMIN:

1202 -

Rady Gminy w Kamiennej Górze z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kamienna Góra .

7873

1203 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żórawina nr XXI/137/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom mieszkań komunalnych stanowiących własność Gminy Żórawina .

7877

1204 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żórawina nr XXI/138/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie sprzedaży udziałów Gminy w nieruchomościach zabudowanych na terenie gminy Żórawina

7877

1205 -

Rady Gminy Osiecznica z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie zmian w uchwale nr XLI/228/06 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Osiecznica z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych

7878

1206 -

Rady Gminy Osiecznica z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

7880

1207 -

Rady Gminy Borów z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatków socjalnych oraz szczegółowe zasady ich przyznawania i wypłacania .

7881

1208 -

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

7885

1209 -

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 13 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach .

7886

1210 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmiany w uchwale nr LI/496/2002 Rady Gminy Długołęka z dnia 11 września 2002 r. o nadaniu nazwy ulic we wsi Domaszczyn .

7886

1211 -

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Dobroszyce .

7888

1212 -

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kondratowicach

7890

1213 -

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie inkasa podatków

7891

1214 -

Rady Gminy Głogów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Głogów .

7892

1215 -

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

7897

1216 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/10/06 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/142/97 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 21 lutego 1997 r. w sprawie opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych .

7898

1217 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 30 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/140/04 Rady Gminy Miękinia z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie statutu Gminy Miękinia .

7898

1218 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości .

7899

1219 -

Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru na terenie sołectw podatków stanowiących dochód Gminy Mściwojów w drodze inkasa oraz zasad wynagrodzenia za inkaso

7899

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

1220 -

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz uzyskania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Chocianów

7900

1221 -

Wójta Gminy Głogów z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Głogów

7902

POROZUMIENIE:

1222 -

zawarte w dniu 9 stycznia 2007 r. pomiędzy Powiatem Głogowskim a Gminą Miejską Głogów w sprawie wymiany załącznika nr 1 do porozumienia z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Głogowa administrowania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Głogowa

7903

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 23,28 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,64 zł

liczba wejść: 2501

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP