Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 100 - Wrocław, 23.04.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIE:

1223 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu .

7908

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1224 -

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dodatków do wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Bolków

7908

1225 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Węgliniec .

7915

1226 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2007 r.

7919

1227 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych .

7924

1228 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia, na rok 2007, regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie miasta i gminy Gryfów Śląski dodatków do wynagrodzenia .

7925

1229 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy Gryfów Śląski w 2007 roku .

7929

1230 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Parkowej, Wojska Polskiego, T. Kościuszki i M. Curie-Skłodowskiej w Kamiennej Górze .

7930

1231 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Waryńskiego, Wojska Polskiego i Parkowej w Kamiennej Górze

7937

1232 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: T. Kościuszki, Wojska Polskiego i Okrzei oraz rzek: Bóbr i Zadrna w Kamiennej Górze .

7943

1233 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie osiedla Nowy Otok

7952

1234 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lubina .

7957

1235 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie opłaty targowej

7959

1236 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie opłaty skarbowej .

7962

1237 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 2007 oraz poboru podatku, wysokości kosztów inkasa i określenia inkasentów .

7962

1238 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

7963

1239 -

Rady Miejskiej w Wałbrzychu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .

7966

1240 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/306/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

7967

UCHWAŁY RAD GMIN:

1241 -

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/62/95 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 października 1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach

7968

1242 -

Rady Gminy Lubin z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu i zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

7968

1243 -

Rady Gminy Mściwojów z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mściwojów na lata 2007-2012 .

7969

1244 -

Rady Gminy Jezów Sudecki z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/226/2006 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli

7975

1245 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lewin Kłodzki

7975

1246 -

Rady Gminy Jemielno z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów lub akcji spółek handlowych przez Wójta Gminy Jemielno .

7981

1247 -

Rady Gminy Lubin z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/20/2007 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2007 r.

7982

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIA:

1248 -

zawarte w dniu 26 lutego 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Walim w sprawie powierzenia Gminie Walim obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Walim .

7983

1249 -

zawarte w dniu 27 lutego 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Lubań w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Lubań obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy miejskiej Lubań

7985

1250 -

zawarte w dniu 27 lutego 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Lubomierz w sprawie powierzenia Gminie Lubomierz obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Lubomierz

7987

1251 -

zawarte w dniu 28 lutego 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wiązów w sprawie powierzenia Gminie Wiązów obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Wiązów .

7889

1252 -

zawarte w dniu 5 marca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Kostomłoty w sprawie powierzenia Gminie Kostomłoty obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Kostomłoty .

7991

1253 -

zawarte w dniu 6 marca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Czernica w sprawie powierzenia Gminie Czernica obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Czernica .

7993

1254 -

zawarte w dniu 7 marca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Ząbkowice Śląskie w sprawie powierzenia Gminie Ząbkowice Śląskie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Ząbkowice Śląskie

7995

1255 -

zawarte w dniu 8 marca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Podgórzyn w sprawie powierzenia Gminie Podgórzyn obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Podgórzyn

7997

1256 -

zawarte w dniu 12 marca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Bolków w sprawie powierzenia Gminie Bolków obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Bolków

7999

1257 -

zawarte w dniu 12 marca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Jawor w sprawie powierzenia Gminie Jawor obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Jawor .

8001

1258 -

zawarte w dniu 12 marca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Lwówek Śląski w sprawie powierzenia Gminie Lwówek Śląski obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Lwówek Śląski .

8003

1259 -

zawarte w dniu 12 marca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Oława w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Oława obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy miejskiej Oława

8005

1260 -

zawarte w dniu 15 marca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Jelcz--Laskowice w sprawie powierzenia Gminie Jelcz-Laskowice obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Jelcz-Laskowice

8007

1261 -

zawarte w dniu 19 marca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Żarów w sprawie powierzenia Gminie Żarów obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Żarów .

8009

1262 -

zawarte w dniu 22 marca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Nowogrodziec w sprawie powierzenia Gminie Nowogrodziec obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Nowogrodziec .

8011

1263 -

zawarte w dniu 22 marca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Chocianów w sprawie powierzenia Gminie Chocianów obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Chocianów .

8013

INFORMACJA:

1264 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Fortum Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu

8015

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 33,00 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 19,90 zł

liczba wejść: 2527

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP