Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 105 - Wrocław, 30.04.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1337 -

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mieroszów na 2007 rok .

8504

1338 -

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/02 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

8509

1339 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej .

8510

1340 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/12/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie taryf opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych zmienionej uchwałami nr XXVIII/79/04 z dnia 14 lipca 2004 r., nr XXXIX/220/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. i nr XLI/251/05 z dnia 24 czerwca 2005 r.

8510

1341 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania .

8514

1342 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa .

8518

UCHWAŁY RAD GMIN:

1343 -

Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarny Bór .

8518

1344 -

Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

8522

1345 -

Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze" .

8522

1346 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych: rolnego od nieruchomości i leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

8524

1347 -

Rady Gminy Oława z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie określenia warunków odpłatności i zwolnień za korzystanie z nieruchomości oddanych w trwały zarząd jednostek organizacyjnych Gminy

8525

1348 -

Rady Gminy Oława z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie wsi Bystrzyca

8525

1349 -

Rady Gminy Oława z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Oława .

8527

1350 -

Rady Gminy Paszowice z dnia 13 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Paszowice

8529

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

1351 -

Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lwóweckiego

8530

OGŁOSZENIE:

1352 -

Starosty Średzkiego w sprawie zgłaszania kandydatów do Społecznej Powiatowej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych .

8532

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 11,70 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 8,19 zł

liczba wejść: 2308

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP