Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 106 - Wrocław, 02.05.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATOWYCH:

1353 -

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oleśnicki oraz warunków i sposobu ich przyznawania

8534

1354 -

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki na rok 2007

8535

1355 -

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów

8539

1356 -

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na rok 2007

8539

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1357 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2007

8546

1358 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób przyznawania

8551

UCHWAŁY RAD GMIN

1359 -

Rady Gminy w Męcince z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Męcinka

8554

1360 -

Rady Gminy Sulików z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/174/05 Rady Gminy Sulików z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sulików

8559

1361 -

Rady Gminy Borów z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/83/2004 Rady Gminy Borów z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa

8559

1362 -

Rady Gminy Borów z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy, trybu rozliczania dotacji oraz zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania

8560

1363 -

Rady Gminy Pęcław z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów

8565

1364 -

Rady Gminy Kotla z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kotla

8565

1365 -

Rady Gminy Kotla z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia warunków odpłatności z tytułu udzielania pomocy w formie posiłku

8567

1366 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/2007 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych na terenie gminy Jerzmanowa

8568

INNE AKTY PRAWNE

DECYZJA:

1367 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 kwietnia 2007 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej TERMAL S.A. z siedzibą w Lubinie

8569

INFORMACJA:

1368.-

O decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Spółka z o. o.

8574

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 14,72 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 9,81 zł

liczba wejść: 2308

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP