Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 107 - Wrocław, 04.05.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1369 -

Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/278/2005 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 29 września 2005 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

8577

1370 -

Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/278/2005 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 29 września 2005 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

8578

1371 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat maksymalnych za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela

8579

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1372 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Węgliniec

8580

1373 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/3201/06 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Komunikacji we Wrocławiu

8600

1374 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Wrocław

8601

1375 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Karpacz na dofinansowanie zadań podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, sposobu rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania

8609

1376 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu

8615

1377 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego dodatki, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Karpacz

8615

1378 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Wieniawskiego, Prostą, Limanowskiego, Sikorskiego, Wojska Polskiego oraz torem kolejowym relacji Legnica - Jaworzyna Śląska na terenie miasta Jawora

8616

1379 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

8633

1380 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie robót budowlanych i prac restauratorsko- -konserwatorskich elewacji kamienic, obiektów i urządzeń budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i położonych w dzielnicy staromiejskiej Kłodzka

8640

1381 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zachodniej Obwodnicy Miasta - rejonu ulic Stefana Żeromskiego - Starachowickiej w Wałbrzych

8643

1382 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/136/04 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Oleśnicy oraz określenia granic ich obwodów

8654

1383 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmian Statutu Miasta Oleśnicy

8655

1384 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

8656

1385 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

8657

1386 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy dla ulic w Wołowie

8658

1387 -

1387 - Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

8660

UCHWAŁY RAD GMIN:

1388 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz wysokości i warunków przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamieniec Ząbkowicki

8660

1389 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Łąka i Dąbrowa Bolesławiecka związanych z obsługą autostrady A4

8666

1390 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

8671

1391 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

8673

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

1392 -

Wójta Gminy Udanin z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

8675

1393 -

Starosty Bolesławieckiego z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie powiatu bolesławieckiego w 2007 r

8676

DECYZJA:

1394 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 kwietnia 2007 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła MVV EPS Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

8677

OBWIESZCZENIE:

1395 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 23 kwietnia 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żarowie przeprowadzonych w dniu 22 kwietnia 2007 r

8684

1396 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej oraz Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

8685

1397 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 23 kwietnia 2007 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Miejskiej Jeleniej Góry przeprowadzonych w dniu 22 kwietnia 2007 r

8685

1398 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 23 kwietnia 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowogrodźcu przeprowadzonych w dniu 22 kwietnia 2007 r

8686

1399 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 23 kwietnia 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubań przeprowadzonych w dniu 22 kwietnia 2007 r

8687

KOMUNIKAT:

1400 -

Zarządu Województwa Dolnośląskiego o podjęciu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

8688

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 33,64 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 20,08 zł

liczba wejść: 2323

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP