Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 126 - Wrocław, 28.05.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

1653 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Torfowiska Doliny Izery"

10481

UCHWAŁA ZARZĄDU:

1654 -

Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych w obwodach rybackich województwa dolnośląskiego .

10484

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1655 -

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych .

10487

1656 -

Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz za przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i parkowanie. .

10488

1657 -

Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego .

10489

1658 -

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym .

10490

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1659 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie .

10491

1660 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wyznaczonego w mieście Polkowice .

10492

1661 -

Rady Miasta Boguszów-Gorce z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

10497

1662 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowym

10499

1663 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu urbanistycznego Zakrzów - Wilanowska

10500

1664 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie teatru muzycznego Capitol .

10510

1665 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Muchoboru Małego Komercyjnego we Wrocławiu

10518

1666 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji na realizację zadań publicznych gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

10525

1667 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Żarowskiego Ośrodka Kultury w Żarowie .

10527

1668 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/200/04 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Oleśnicy

10531

1669 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania .

10531

UCHWAŁY RAD GMIN:

1670 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń zdrowotnych przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Jerzmanowa

10533

1671 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad ich usytuowania na terenie gminy

10534

1672 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Święta Katarzyna nr XLVII/363/06 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku

10535

1673 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomosci w wyniku podziału nieruchomości na terenie Gminy Święta Katarzyna .

10536

1674 -

Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na terenie Gminy Zagrodno .

10536

1675 -

Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu dla Urzędu Gminy w Zagrodnie .

10537

1676 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/23/2006 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw raz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Zawonia .

10539

1677 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podstawowych szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne działające na terenie Gminy Kostomłoty .

10540

1678 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie lokalnego programu stypendialnego wspierającego dzieci zdolne i utalentowane z terenu Gminy Stoszowice

10545

1679 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych .

10548

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

1680 -

Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług komunalnych na terenie Gminy Lądek Zdrój .

10549

INFORMACJA:

1681 -

Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Piława Górna obręby: 1, 2, 3, 4 .

10556

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 24,02 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,91 zł

liczba wejść: 2552

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP