Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 132 - Wrocław, 31.05.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1711 -

Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrocławski .

11014

1712 -

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz ich parkowanie .

11015

1713 -

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Środzie Śląskiej oraz Filii w Piersnie

11016

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1714 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 83/265, obręb 3, położonej w Lwówku Śląskim

11017

1715 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie .

11021

1716 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, gmina Strzegom - gospodarstwo ogrodnicze .

11022

1717 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Karpacz

11026

1718 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

11030

1719 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

11031

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

1720 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych .

11042

UCHWAŁY RAD GMIN:

1721 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 15 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/652/06 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych .

11043

1722 -

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowa Ruda .

11043

1723 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Pisarzowice w gminie Miękinia .

11045

1724 -

Rady Gminy Gromadka z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gromadka

11051

1725 -

Rady Gminy Lubań z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubań .

11058

1726 -

Rady Gminy Czernica z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Chrząstawa Mała oraz Gajków

11062

1727 -

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dobroszyce .

11065

1728 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad odpłatności za sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym .

11067

INNE AKTY PRAWNE:

ANEKS:

1729 -

z dnia 21 marca 2007 r. do porozumienia zawartego w dniu 25 października 2004 r. we Wrocławiu pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Kobierzyce w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Wrocławia i gmin sąsiadujących .

11068

UCHWAŁA ZARZĄDU:

1730 -

Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 16 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ząbkowickiego

11069

ZARZĄDZENIA:

1731 -

Burmistrza Mieroszowa z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części .

11078

1732 -

Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

11080

1733 -

Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr RBPPiZN - RiOŚ - 0151/70/07 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

11081

1734 -

Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. .

11082

1735 -

Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr RBPPiZN - RiOŚ - 0151/71/07 Wójt Gminy Kobierzyce z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

11083

1736 -

Starosty Milickiego z dnia 4 maja 2007 r. zmieniające zarządzenie nr 2/07 Starosty Milickiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu milickiego w 2007 roku

11083

1737 -

Starosty Milickiego z dnia 4 maja 2007 r. zmieniające zarządzenie nr 5/07 Starosty Milickiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Sułowie w 2007 roku .

11084

1738 -

Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opóźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

11084

DECYZJA:

1739 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 maja 2007 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetycznego INTERPEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EC Zakrzów, Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie

11086

OBWIESZCZENIA:

1740 -

Starosty Złotoryjskiego z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie operatu opisowo--kartograficznego kompleksowej modernizacji gruntów i budynków dla gminy Zagrodno .

11091

1741 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 21 maja 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dzierżoniów przeprowadzonych w dniu 20 maja 2007 r.

11091

1742 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miękinia przeprowadzonych w dniu 20 maja 2007 r. .

11092

1743 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sycowie przeprowadzonych w dniu 20 maja 2007 r.

11093

1744 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Twardogórze przeprowadzonych w dniu 20 maja 2007 r.

11093

1745 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zawonia przeprowadzonych w dniu 20 maja 2007 r. .

11094

OGŁOSZENIE:

1746 -

Starosty Legnickiego z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Legnicy

11096

INFORMACJA:

1747 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wygaśnięcia decyzji koncesyjnych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Żmigrodzie prowadzącego działalność gospodarczą w imieniu Gminy i Miasta Żmigród

11096

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 26,60 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,31 zł

liczba wejść: 2539

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP