Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 133 - Wrocław, 1.06.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1748 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ziębice

11100

1749 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice

11103

1750 -

Rady Miejskiej Kamienna Góra z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego zasady ustalania wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach oraz zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra korzystających z opieki zdrowotnej, rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania

11107

1751 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr VII/57/99 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 marca 1999 r., zmienionej uchwałą nr XVI/106/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2004 r. i uchwałą nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 1 w Złotoryi

11109

1752 -

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Plac Kościelny oraz odcinka ulicy Kościuszki i Browarnej w miejscowości Lubawka

11109

1753 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

11110

UCHWAŁY RAD GMIN:

1754 -

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kondratowice w roku 2007

11114

1755 -

Rady Gmin Dobromierz z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy produkcyjno-usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Roztoka, gmina Dobromierz

11119

1756 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krępice

11123

1757 -

Rady Gminy Oława z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

11125

1758 -

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Gaworzyce dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych

11129

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁA ZARZĄDU:

1759 -

Zarządu Powiatu w Polkowicach z dnia 10 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę nr 1/1/06 Zarządu Powiatu w Polkowicach z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz zatwierdzenia dyżurów aptek w porze nocnej na terenie powiatu polkowickiego

11136

POROZUMIENIA:

1760 -

zawarte w dniu 27 kwietna 2007 r. pomiędzy Powiatem Legnickim a Miastem Chojnów w sprawie powierzenia Gminie zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta

11138

1761 -

zawarte w dniu 27 kwietna 2007 r. pomiędzy Powiatem Legnickim a Miastem i Gminą Prochowice w sprawie powierzenia Gminie zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta

11139

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 14,96 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 10,05 zł

liczba wejść: 2524

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP