Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 144 - Wrocław, 14.06.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1846 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo- -wychowawczych prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra

12003

1847 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Magazynowej i 3 Maja w Oławie

12010

1848 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2007 roku

12014

1849 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy Mirsk w 2007 roku

12020

1850 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

12021

1851 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

12023

1852 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Miejską Zawidów

12026

1853 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy miejskiej Zawidów

12030

1854 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych, płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży

12031

1855 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

12032

1856 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

12034

1857 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

12036

1858 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/298/01 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie oddawania gruntów i budynków gminnych w dzierżawę

12036

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

1859 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

12037

1860 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów

12038

UCHWAŁY RAD GMIN:

1861 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach

12040

1862 -

Rady Gminy Lubin z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/489/2002 Rady Gminy Lubin z dnia 9 października 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin

12043

1863 -

Rady Gminy Męcinka z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Winna Góra", dla terenu działek nr 20 (część), 37/2 i 38 dr (część), obręb Piotrowice

12045

1864 -

Rady Gmin Kobierzyce z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Pustków Wilczkowski

12058

1865 -

Rady Gmin Kobierzyce z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Domasław

12061

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

1866 -

Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

12063

OBWIESZCZENIE:

1867 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany tekstu Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach

12065

OGŁOSZENIE:

1868 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych

12066

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 32,15 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,22 zł

liczba wejść: 2577

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP