Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2007

Nr 147 - Wrocław, 18.06.2007 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1873 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu śródmieścia - część zachodnia w Jeleniej Górze

12363

1874 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie

12423

1875 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie założenia Gimnazjum nr 2 w Chojnowie .

12423

1876 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania

12424

1877 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Kłodzko .

12427

1878 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania

12433

1879 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zakładu Turystycznego "Podziemne Miasto Głuszyca - kompleks Osówka" .

12434

1880 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

12435

1881 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/202/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Głuszyca .

12436

1882 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głuszyca na lata 2007-2012 .

12436

1883 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuszyca .

12442

1884 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/150/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca .

12447

1885 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Wołowie

12447

1886 -

Rady Miasta Lubań z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie określenia strefy cen przy przewozie taksówkami na obszarze miasta Lubania

12449

1887 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Bolesławcu .

12450

1888 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązków spoczywających na osobach utrzymujących zwierzęta domowe, zasad rejestracji i ewidencji psów oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Jawora .

12453

1889 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Kamiennej Górze

12453

1890 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 259/XXXIX/05 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opłat targowych

12455

UCHWAŁY RAD GMIN:

1891 -

Rady Gminy Walim z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków za zajmowany lokal mieszkalny przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego

12455

1892 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żórawina w 2007 roku .

12456

1893 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Lewinie Kłodzkim .

12462

1894 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Lewin Kłodzki .

12464

1895 -

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 25 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę zarządzającą pobór podatku od nieruchomości oraz leśnego i rolnego w drodze inkasa .

12484

1896 -

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stara Kamienica

12484

1897 -

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stara Kamienica

12485

1898 -

Rady Gminy Gromadka z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

12486

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU:

1899 -

Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu wrocławskiego .

12487

INFORMACJA:

1900 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla RWE Stoen Contracting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

12489

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 37,24 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 22,03 zł

liczba wejść: 2485

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP